08.04.2019/ПОНЕДЕЛНИК/20:00
Сцена: НОБ (МОБ) – Мала сала

СОНИШТАТА НА ХАМЛЕТ

Авторr: Нина Мазур
Актер и режија: Ментор Зумберај
Продукција: Театарска и филмска куќа АКТ & ИТИ Центар во Косово
Косово
За претставата:
Филозофијата на дилемата на Хамлет продолжува и во вечноста…. оваа дилема се пренесува низ бескраен лавиринт на дилеми!… ликовите говорат и исповедуваат на затворениот бесконечен круг на лавиринтот….. Дијалозите на Хамлет се колоритни и се занесени од колоритот на личностите во неговиот живот….. Хамлет продолжува да се труди и неговата вечна дилема продолжува „да се биде или не“ …. или „да се биде како другите или не“ .
Актер и режија: Ментор Зумберај
Хамлет е во вечноста. Сега знае кои соништа ги сонува по смртта. Всушност, сони само еден сон: сон за неговиот живот. Хамлет слуша гласови на луѓе кои биле личности во неговата животна приказна, тој им зборува но тие не го слушаат. Се запрашува себеси: беше или не беше во право? Можеби, се можеше да биде поразлично, ако не се одмазди за убиството на татко му? Или се треба да е како што е? Да се биде како сите, или да не се биде како сите?….. .
Автор, Нина Maзур

08.04.2019/MONDAY/20:00
Stage: NOB (MOB) – Small stage

THE DREAMS OF HAMLET

Author: Nina Mazur
Actor and Director: Mentor Zymberaj
Prodction: Theater and Movie House AKT & ITI-Center in Kosovo
Kosovo
About performance:
The philosophy of Hamlet`s dilemma continues also in eternity…this dilemma is traversed through endless labyrinth of dilemmas!…the characters speak and confess to the closed circle of the labyrinth…Hamlet dialogues shocked and appalled by the colorfulness of the characters of life… Hamlet continues the effort and his dilemma of eternal dream“ to be or not to be”…or…” to be like others or not to be”
Actor and director: Mentor Zymberaj
Hamlet is in his eternity. Now he knows which dreams are dreaming after death. It is, factically, only one dream: a dream about his life. Hamlet hears a voices of people who were a personalities of his life story, he speaks to them, but they do not hear him. He asks himself: he was right or not? Maybe, everything could be different, if he did not revenge for killing of his father? Or everything should be like it was? To be as everyone, or not to be as everyone?…
Author, Nina Mazur