06.04.2019/САБОТА/20:00
Сцена: НОБ (МОБ) – Мала сала

МАШИНАТА НА ПИНОКИО (Ти не си еден од нас)

Автор и режија: Паоло Алесандри
Продукција: ТЕАТАРСКА АКАДМИЈА ВО РИМ „Софиа Амендолеа“
Играат: Пјерпаоло Косимато, Леонардо Малтезе, Лука Пани, Анџела Ираситано, Рафаела Манчини, Лара Маруци, Мариса Сера
Италија
За претставата:
„Ти не си еден од нас. Ни не си налик на нас. Твојот нос е предолг. Ти немаш МАСКА. Немаш. Ти немаш КОНЦИ. Не си поканет да живееш во славната слободна Република Мандолино. Тука нема место за тебе. Ќе те фрлиме во црното море „Долг носу“. Како што и вообичаено правиме со нашето ѓубре, бидејќи слободната република се роди на…. „ѓубрето“ што кроткиот кит и  гладната ајкула толку многу сакаат да го јадат…“; МАШИНАТА НА ПИНОКИО, спојувајќи ги драма театарот, гротеско тело и наследството на Комедија  на  Dell-Arte, му ја прикажува на гледачот ужасната, страшна, апсурдна, садистичка МАШИНА.
Машина што не прифаќа секакви суштества. Машина на која ѝ требаат луѓе за да биде признаете и верификувана, доколку сакаат да учествуваат во неговиот пеколен менувач.
„Ако немаш маска, ако немаш конци, едноставно не'можеш да живееш со нас: ТИ НЕ СИ ЕДЕН ОД НАС“

06.04.2019/SATURDAY/20:00
Stage: NOB (MOB) – Small stage

PINOCCHIO`S MACHINE (You Are Not One of Us)

Author and Director: Paolo Alessandri
Production: THEATRE ACADEMY IN ROME “Sofia Amendolea”
Cast: Pierpaolo Cosimato, Leonardo Maltese, Luca Pani, Angela Ieracitano, Raffaella Mancini, Lara Marcuzzi, Marisa Serra
Italy
About performance:
“You are not one of us. You are not like us. Your nose is too long. You have no MASK. You have no STRINGS. You weren`t invited to live in the Glorious Free Republic of Mandolino. There`s no space, here, for you. We will throw you in the blue sea, “Long Nose”. Like we always do with our rubbish, since the Free Republic was born… the “rubbish”, that the quiet whale and the famelic shark so much love to eat….”; PINOCCHIO`S MACHINE, mixing together Drama Theatre, Grotesque Body and the heritage of the Commedia Dell-Arte, shows to the spectator a horrible, absurd, sadic MACHINE.
Machine which doesn`t accept different creatures. A Machine that needs human beings to be homologated and conformed, if they want to take part in his infernal gears.
“If you have no mask, if you have no strings, you simply can't live with us: YOU ARE NOT ONE OF US”