ДОМ НА АРМ – СКОПЈЕ
12.0
4.2018 (четврток)
20
:00ч.
Белград, СРБИЈА

 

„ЈАМИ ДИСТРИКТ“

Документарна театарска претстава за најстарата нација на светот!

 

Автор: Милена Богавац, Кокан Младеновиќ, Марко Грубиќ

Режија: Кокан Младеновиќ

Продукција:Битеф театар – Белград, Тиватски центар за култура, Тинк Танк студио-Нови Сад, Фестивалот Маск-Сегедин
Играат: Исидора Симијоновиќ. Нина Нешковиќ, Јелена Граовац.
Наратор: Немања Драгаш

Музиката ја изведува групата „VROOM“ (SRB): Марко Грубиќ, Јамал ал Кишвани

ЗА ПРЕТСТАВАТА:

„ЈАМИ ДИСТРИКТ“ е театарска претстава што го проблематизира прашањето за нациите и националните држави, во ХАЈ-ТЕК светот, во 21. век. Поаѓајќи од фактот дека нацијата е конструкт и поим измислен во 19.век, оваа претстава го поставува прашањето: како на 19от век, му тргнало од рака да изгледа како да бил тука од секогаш?

Дали на нас, во времето на интернетот, вештачката интелигенција и современата медицина, ни се се уште потребни старите и „добри“ нации? Што ќе сменат нациите и националните држави? И кој е полош: нација или корпорација?

Претставата на Кокан Младеновиќ, „ЈАМИ ДИСТРИКТ“ ја остава публиката без текст и воздух и го држи гледачот во текот на целото време од претставата на граница на солзи и смеа. Таа во исто време е и сурова и потресна, а сепак бескрајно духовита.

Времетраење: 100 мин.

 

 

HOUSE OF ARMSKOPJE
12.0
4.2018 (Thursday)
20
:00
Belgrade
,SERBIA

 

“JAMI DISTRICT”

Documentary theatre performance about the oldest nation in the world!

 

Author: Milena Bogavac, Kokan Mladenovic, Marko Grubic

Director: Kokan Mladenovic

Production: BITEF Theatre – Belgrade, Cultural Center Tivat, Think tank studio – Novi Sad, Mask Szeged Festival
Actors:Isidora Simijonovic, Nina Neshkovic, Jelena Graovac.
Narrator:Nemanja Dragash
The music is played by“VROOM“ (SRB):Marko Grubic, Jamal al Kiswani

SYNOPSIS:

“JAMI DISTRICT” is a theatre performance that problematizes the nation and national state issuewithin the HI-TECH world in the 21st century. Bearing in mind the fact that the terms nation and construct were defined in the 19th century, this performance asks the question: how come the 19th century has managed to shed light on itself as it has been here forever?

Do we, in the time of the internet, artificial intelligence and advanced medicine, still need the old and “good” nations? What will the nations and national states change? And what is worse: the nation or corporation?

“JAMI DISTRICT”, a performance by Kokan Mladenovic, which leaves the audience speechless and throughout the whole performance keeps the viewer on the margins of laughter and tears. It is cruel andtouchy and in the same time endlessly humorous performance.

Duration: 100 min