МАКЕДОНСКА ОПЕРА И БАЛЕТ (MOB)
МАЛА СЦЕНА

15.04.2018 (
недела)
20:00
ч.
92 АРТСКУЛ
Атина, Грција

„ДРИМВИЛ”

Автор и режија: Ефи Меравоглу
Улоги:Ѓоргос Калцас, Василис Нтонтис, Андриана Стауридопулу, Лидија Куцокоста, Евагелија Куцокоста, Анастасија Равани, Акис Кумпис, Астериа Пантиска, Лефтерис Каландранис, Константина Варда

Синопсис:
Вистинска приказна
На најреалното место на светот
Со најреалните херои
На место каде ништо не изгледа реално, каде секој ја кажува вистината и она што го мисли. Што се случува кога еден збор, новопронајдена навика го освојува нивниот живот? Како би се соочиле со него? Каков би бил животот без лага?
За Менди Перкинс:
Менди Перкинс е растроена личност. Не знаме колку години има. Единствено нешто што го знаеме за неа е дека пораснала о Санаториумот Дримвил (Клиника за ментално здравје), која ја запалила и во која изгореле сите кои живееле и работеле во неа. единствената преживеана е Менди.
За неа времето застанало во неделата кога пожарот….

Времетраење: 50 мин

 

 

MACEDONIAN OPERA AND BALLET (МОБ)
SMALL STAGE
15.04.2018 (Sunday
)
20:00

“92 Artschool”
Athens, Greece

“Dreamville”

Author and director: EfiMeravoglou
Cast: GiorgosKaltsas, VasilisNtontos, AndrianaStauridopoulou, LydiaKoutsokosta, EvaggeliaKoutsokosta, AnastasiaRavani, AkisKoumpis, AsteriaPantiska, LefterisKalandranis, KonstantinaVarda

About performance:

A true story
In the world’s most real place
With the realest of heroes

In a place where nothing seems real, where everyone tells the truth and only what they think. What happens when a word, a newfound habit invades their life?How will they confront it? How would life be without lying?

Info about Mandy Perkins:

Mandy Perkins is a disturbed person. We don’t know how old she is. The only thing we know is that she grew up in Dreamville Sanitarium (Sanity Clinic),which she set on fire, causing the death of all who worked and lived there. The only one who survived was Mandy.

For her, time stopped on the week of the fire…

Duration: 50 min.