ПЛАТО НА Ј.У.Конгресен центар „Александар Македонски“ – Скопје (Универзална сала)

„ПОНТЕН ПИЕ“
Санта Колома де Граменет- ШПАНИЈА

„АРКТИК“

13.04 2018 (петок) почеток: 18:00, 19:30, 21:00 ч.
14.04 2018 (сабота) почеток: 18:00, 19:30, 21:00 ч.
15.04 2018 (недела) почеток: 12:00, 13:30, 15:00 ч.

* за претставата „АРКТИК“,билетите се ограничени до 20 посетители од една изведба

Автор и режија: Серхи Отс
Играат: Борха Нието и Наталиа Мендез

ЗА ПРЕТСТАВАТА:

„АРКТИК“ е неконвенционално театарско шоу, без текст, каде што театарското искуство станува чувствителна авантура во 50 минути. Стара дрвена барака има тајна што ќе им биде откриена само на оние што влегуваат.Во групи од 20-на посетители, публиката ќе биде пречекана од љубопитни ликови, кои ќе ги поканат да влезат во нивниот дом.
Секој гледач ќе носи топол слој за да ги заштити од студ (6ºC) во внатрешноста на бараката.Секој ден неколку палта пристигнуваат во оваа барака од различни делови на светот. Сите се стари и скршени, фрлени во неа како да се ѓубре. По темелно проверување, ликовите го наоѓаат „конецот на душата” на секој слој од нив. Со помош на одреден уред, тие можат да ја прочитаат и последната приказна од конците, дека палтото доживеало авантура пред да пристигне во бараката. Последниот здив на животот. На мистериозен начин, приказните скриени зад темите стануваат живи во бараката.
Единствено искуство и сет дизајн, што се менува неочекувано. Ова е местото каде што најстудените приказни се развиваат во најтоплото сеќавање на нашите животи. Пред нашите очи, ќе се отвори прозорецот и ќе не` внесе во еден носталгичен и поетски свет.
Немојте да бидете ладни, само следете гоконецот…

Времетраење: 50 мин.

 

 

Alexander the Great Congress Centre –Skopje – Plateau(UNIVERSAL HALL)

“PONTEN PIE”
Santa Coloma de Gramanet – SPAIN

“ARCTIC”

 

13.04 2018 (friday) start: 18:00, 19:30, 21:00 ч.
14.04 2018 (saturday) start: 18:00, 19:30, 21:00 ч.
15.04 2018 (sunday) start: 12:00, 13:30, 15:00 ч.

* Note: the tickets for the performance “ARCTIC” are limited to 20 spectators per performance.

Author and director:SregiOts
Actors:Borja Nieto and Natalia Mendez

SYNOPSIS:

АRTICA is a non-conventional show, without text, where the theatrical experience becomes a sensitive adventure. An old wooden shed holds a secret that will only be disclosed to those who get in.
In groups of twenty viewers and performances of approximately 50 minutes, the audience will be welcomed by curious characters, who will invite them to enter their home.
Each spectator will wear a warm coat to protect them from the cold (6ºC) inside the shed.

Every day several coats arrive to this shed from different parts of the world. They are all old and broken, thrown into the shed as if it was a rubbish container. After checking them thoroughly, the characters find the “soul thread” of every single coat. With the help of a particular device, they can read the last story that the coat experienced before arriving to the shed. Their last breath of life. In a mysterious way, the stories hidden behind the threads become alive in the shed.

A unique experience and a set that changes unexpectedly. This is the place where the coldest stories evolve into the warmest memories of our lives. In front of our eyes, a window will open and will let us in a nostalgic and poetic world.

Don’t be cold, just follow the thread…
Duration: 50 min