МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР (МНТ)
МАЛА СЦЕНА
14.04.2018 (сабота)
20:00 ч.

„ЌендраМултимедиа“
Приштина, Косово

„55 НИЈАНСИ НА ГЕЈ“

Автор: Јетон Незирај
Режија: Блерта Незирај
Улоги:ТристанХалилај, Бујар Ахмети, Шенгил Исмаили, Семира Љатифи, Алкета Сулај/ Љуан Дурмиши (вокал)
Сценографија и костимографија: Себастијан Елрих
Музика: Ирена Поповиќ
Кореографија: ФлорианБилбао.

Синопсис:

55 нијанси на геј е хумористична приказна за политиката на ЛГБТИ на Балканот и во Европа. Локалните балкански политичарисе обидуваат да ги изманипулираат и излажат претставниците на ЕУ. Тие секорисници на хуманитарна помош преку меѓународни невладини организации често ја користат хомофобичната средина за да соберат пари со кои ќе може да ги имплементираат нивните општествени и едукативни проекти (како работилници и семинари за тоа како се користат кондоми), додека властите од ЕУ, со употреба на својата огромна финансиска и политичка моќ се обидуваат да ги потчинат останатите.
Во ова тројство [Манипулација. Злоупотреба. Потчинување], прашањето кое го поставува драмата е следно: Дали сексуална либерализација е можна на Балканот? или дали Балканот може да започне „Балканска пролет на сексуална револуција?“
Во драмата, геј пар поднесува барање за да стапи во брак во едно конзервативно провинцијалско гратче што е премногу хомофобично. Тие го поднесуваат барањето за брак кога италијанското претпријатие Don Boscoзапочнува со градба на фабрика за кондоми во самото гратче, проект којшто е финансиран од страна на ЕУ и со кој се планира намалување на невработеноста која е дури 90%. Интелектуалци, уметници, политичари, верски водичи и професионалнивојници се обидуваат да го спречат бракот, и покрај тоа што стапувањето во истополов брак е дозволен согласно уставот, потпишан од страна на премиерот согласно насоките добиени од ЕУ.

Времетраење: 85 мин.

 

 

MACEDONIAN NATIONAL THEATRE (MNT)
SMALL STAGE
14.04.2018 (
Saturday)
20:00 ч.

Qendra Multimedia
Prishtina, Kosovo

“55 SHADES OF GAY”

Author: JetonNeziraj
Directedby: BlertaNeziraj
Cast:TristanHalilaj, BujarAhmeti, ShengylIsmaili, SemiraLatifi, AlketaSylaj / LuanDurmishi (vocal)
Stageandcostumes: SebastianEllrich
Music: IrenaPopovic
Choreography: FlorianBilbao.
About performance:

55 shades of gay is a burlesque story about LGBTpolitics in the Balkans and Europe. Local Balkan politicians try to manipulate and deceive EU officials, the humanitarian mercenaries of international NGOs often exploit the homophobic environment to raise funds, so they can implement their social and educational projects [such as workshops and seminars on how to use condoms], while EU officials, using their superior financial and political position, try to subjugate everyone.
In this trinity [Manipulation.Abuse. Subjugation], the question posed by the play is as follows:Is sexual liberation possible in the Balkans? Or, could the Balkans start a ‘Balkan spring of sexual revolution’?
In the play, a gay couple applies to get married in a conservative provincial town which is deeply homophobic. They make their request at a time when the Italian association Don Bosco has begun building a condom manufacturing factory in the town, a project that is financially supported by the European Union and is intended to reduce unemployment, which in that town is as high as 90%. Intellectuals, artists, politicians, religious leaders and professional grenade launchers try to stop the marriage from happening, despite the fact that same-sex marriage is permitted by the country’s constitution, signed by the prime minister according to EU instructions.

Duration: 85 min.