Датум: 11.04.2016 (ВТОРНИК)
Почеток/Место: 22:00 МАЛА СЦЕНА“ при Конгресен центар „Александар Македонски“
Земја: Скопје, Македонија
Име на претстава: „Да го поздравиш и да ми го бациш“
Име на театар: „АРТОПИJА“
Автор: Документарна
Режисер: Билјана Радионска
За претставата: „Да го поздравиш и да ми го бациш“ е документарна претстава, авторско дело на четворица актери и еден режисер. Ја раскажува приказната за растењето, носејќи соништа за себеостварување и соочување со општествените механизми на функционирање. Темите што се отвораат во претставата (уметноста во себе, надежите, стравовите, борбите за остварување на креативниот потенцијал…) се одраз на личните искуства на актерите и зборуваат за борбата за индивидуална слобода. Каков треба да биде тетатарот денес?; Неговото место во опшетството?; Местото на младинците во општетсвото во кое живееме?; Емотивната слика наиндивидуалниот внатрешен конфлит помеѓу интутитивното и рационалното; Слика за вакуум просторот помеѓу „каков сакаме да биде животот“ и „каков животот навистина е“; се прашања и дилеми што актерите на сцена ги поставуваат и бараат начин да ги одговорат.
Играат: Бојан Кирковски, Наташа Петровиќ, Ненад Митевски, Симона Спировска-Костовска

Date: 11.04.2016 (Tuesday)
Start/Venue: 22:00 SMALL STAGE at “Alexander the Great” Congress Centre
Country: Skopje, Macedonia
Performance: “Send him my regards and kiss him for me”
Theatre: “ARTOPIA”
Author: Documentary
Director: Biljana Radionaska
Plot: “Send him my regards and kiss him for me“ is a documentary performance, a piece put together by four actors and one director. A story about growing up and nourishing the dreams about self-fulfilment while facing the functioning mechanisms of the society. The themes realized into the performance (the art within us, hopes, fears, fight for completion of the creative potential…) are the reflections of the actors’ personal experiences and talk about the fight for personal freedom. What’s the theatre like today? Where’s its place into the society? Where’s the place of the youth in the society?; An emotional image of the individual inner conflict between the intuition and irrational; An image of the void space between “what kind of a life we want to live” and “what’s life really like”; are the questions and dilemmas that are put on stage by the actors themselves.
Cast: Bojan Kirkovski, Natasha Petrovikj, Nenad Mitrevski, Simona Spirovska-Kostovska
Duration 60 min