Датум: 11.04.2017 (вторник)
Почеток/Место: 20:00 (ДОМ НА АРМ)
Земја: Казанлак, Бугарија
Име на претстава: „Се’ на маса“
Име на театар: ТЕАТАР „ЉУБОМИР КАБАЧИЕВ“
Автор: по текст на Чарлс Буковски
Режисер: Ана Батева
За претставата: Кога Хенри Чинаски стоеше покрај кофчегот на татко му, не можеше ни да си замисли каква само изповед ќе му донесе долгата ноќ. Исповед што ќе се претвори во самооценување на сопствениот живот. Самооценување на живиот мртовец, кој е во потрага по самиот себе. Но која ли работа ќе ја поттикне ЧОВЕЧКАТА ЛИЧНОСТ во Хенри? Човекот кој ги следеше своите сништа до моментот додека не го проголта „СИСТЕМОТ“;што диктира нови правила? И дали е можно БУДЕЊЕ на личноста кога некој толку лесно ќе се откаже од животот?
Играат:
Васил Дуев
Времетраење 70 мин.

Date: 11.04.2017 (Tuesday)
Start/Venue: 20:00 (Dome of ARM)
Country: Kanzalak, Bulgaria
Performance: “ЕVERYTHING ON THE TABLЕ“
Theatre: THEATER “LYUBOMIR KABAKCHIEV“
Author: based on texts by Charles Bukowski
Director: Ana Bateva
Plot: When Henry Chinaski stands behind the coffin of his dead father, he doesn’t know that a long night of confession is coming. A CONFESSION which will turn into creating a self-assessment of his own personal life. A Self-assessment of a living dead, who is searching for himself. But what is that thing that will trigger the HUMAN PERSONALITY in Henry? That man who has followed his dreams before he was sucked in from the „SYSTEMS“; which dictates another rules? AND is the AWAKENING possible when you have given up on life with easiness?
Cast: Vasil Duev
Duration 70 min