Датум: 09.04.2016 (НЕДЕЛА)
Почеток/Место: 20:00 (ДРАМСКИ ТЕАТАР – СКОПЈЕ)
Земја: Таганрог, Русија
Име на претстава: „Ноќ на огнот “
Име на театар: Физички театар «32»
Автор: Е. Е. Шмит
Режисер: Марина Дрен
Ерик е успешен научник, филозоф но сиот свој живот не знаел дали тоа е всушност живот што треба да го живее. Еднаш отишол на пат во пустината Сахара каде што сфатил дека таму се живее инаков живот и луѓето се различни. Отишол како атеист, а се вратил побожен. Вербата му дошла кога се изгубил во пустината. Минал 30 часа сам во пустината без храна и вода, и не знаел дали некој воопшто ќе успее да го пронајде. Ноќта што ја минал под ѕвезденото небо му вдахнала нов духовен пат, што ќе го промени засекогаш. Што се случило ноќта? Што почувствувал? Што му оставило толку длабок и силен впечаток на филозофот- атеист? Така „Ноќта на огнот“ ја раскажува приказната за патувањето во самите нас.

Играат:

Александер Бондарев

Мариа Воитенко

Вилена Гаркуша

Микхаил Головин

Асеф Мадатов

Ксениа Пузиренко

Анастасиа Скрипник

Владислав Кутузов

Сергеј Левашов

Јулиа Топилина

Егор Цуманенко

Евгениј Болотов

Евгенија Иларинова

Времетраење 40 мин

Duration: 40 min
Date: 09.04.2016 (SUNDAY)
Start/Venue: 20:00 (DRAMA THEATRE – SKOPJE)
Country: Taganrog, Russ
Performance: “Night of the Fire “
Theatre: Physical theater «32»
Author: E. E. Shmitt
Director: Marina Dren’
Plot: Eric is a successful scientist, philosopher, but all his life he hasn’t been sure if it’s actually his way. Once he went to а trip to Sahara Desert where he realised that there is another life and different people. He went there being an atheist, but returned as а deeply religious person. The faith came to him when he got lost in desert. He spent 30 hours in desert alone, with no food and no water, he didn’t know if he’s going to be found. That night which he spent under the stars showed him a new spiritual path, it has changed him forever. What happened that night? What did he feel? What made such a strong and lasting impression on philosopher-agnostic? This is how “Night of the fire” tells a story about a journey into yourself.

CAST:

Alexander Bondarev

Maria Voitenko

Vilena Garkusha

Mikhail Golovin

Asef Madatov

Kseniia Puzyrenko

Anastasia Skripnik

Vladislav Kutuzov

Sergey Levashov

Yulia Topilina

Egor Tsumanenko

Evgeniy Bolotov

Evgenia Illarionova

Inna Ukrainskaya